.

Projektledning

Projektledning innebär att leda från start till mål. Vi hanterar projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar via produktion fram till brukarskedet.

Kalkyl

Vi hjälper våra beställare att upprätta kostnadskalkyler som håller. Vi utför tidiga kostnadsindikationer, programhandlingskalkyler och systemhandlingskalkyler.

Projekteringsledning

Projekteringen är den period under ett projekt som har absolut störst inverkan på slutresultatet. Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och lägger stort fokus på projekteringen.

 Arbetsmiljösamordning

Arbetet med arbetsmiljösamordning innebär att vi ansvarar för att driva och samordna projektens arbetsmiljö och säkerhet. Vi håller arbetsmiljön i fokus från uppstart till färdig produkt.

Byggledning

Projekt av omfattande eller komplicerad karaktär bemannar vi med egen byggledning. Vår byggledare blir byggherrens företrädare på byggarbetsplatsen med fokus på säkerhet, tid och ekonomi.

Upphandling

Vi hjälper våra beställare att ta fram fullständiga underlag för beställning och inköp av de entreprenader och produkter som krävs i våra projekt.

BIM 

För oss handlar BIM om översikt och samordning av den stora mängden information i ett byggprojekt. Vi tar en aktiv roll i projektet och stöttar både beställare och projektörer.
Vi hjälper er med följande:
- Framtagande av 3D-modell 
- Kollisionskontroller
- 3D samordning

När byggherren anlitar oss bildar vi en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till färdig anläggning. Det kan innefatta allt från planarbete, exploatering, projektutveckling, projektering och kalkylering till upphandling av delentreprenader, samordning, genomförande och uppföljning.

Byggherren får full insyn i projektet och behåller kontrollen över beslut och kostnader. Vår oberoende projektorganisation tar ansvar för hela processen och företräder byggherrens intressen fullt ut.  

Rätt pris & Rätt kvalité

Genom att handla upp olika delentreprenader istället för en enda totalentreprenad konkurrensutsätts priserna och kvaliteten ökar.

Byggherrens byggavdelning

Våra specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

Snabb byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en snabbare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner den totala projekttiden.

Garanti

Vi hanterar projektets felanmälningar och samordna åtgärder fram till garantibesiktningen.

Kontroll

Genom vår affärsidé behåller byggherren kontrollen och får full insyn i projektet vilket bidrar till rätt styrning och snabba beslut genom hela processen.